Mona Wedding

• Địa chỉ: 95 Nguyễn Phi Khanh

• Số điện thoại: 0931422632

• Email: datnn1992@gmail.com

• Website: http://www.chungtoisapcuoi.com/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://chungtoisapcuoi.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/chungtoisapcuoi